Medezeggenschapsraad (MR)

 


Medezeggenschapsraad Basisschool Hulsberg

Wat is de MR?
Wat is een Medezeggenschapsraad
Binnen alle scholen is het gebruikelijk een MR ( medezeggenschapsraad ) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen én leerkrachten plaats. In een MR wordt mede het beleid van een school gevormd en getoetst. De MR volgt dus het reilen en zeilen op hun school. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt, zonder dat anderen daar over kunnen meepraten. Ook het mee bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken.

Taken van de MR
De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 leerkrachten en 3 ouders.
De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.
Elke basisschool heeft een eigen MR . De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Daarbij is er ook een huishoudelijk reglement.

Waarover praat de MR?
De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse opvang enz. De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.
 
Ook u kunt bijdragen. Heeft u vragen, ziet u mogelijkheden of kansen voor onze school? Kunnen zaken anders of misschien beter? Laat het ons weten via mr.hulsberg@innovo.nl
 
Net als elke school heeft ook BS Hulsberg een Medezeggenschapsraad (MR), dat is wettelijk vastgesteld. Om onze zichtbaarheid te vergroten, stellen wij ons hier aan u voor.Even voorstellen
Onze MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

Femke Franssen- Vandewall (oudergeleding) 
Hoi, mijn naam is Femke Franssen-Vandewall. Ik ben de trotse mama van Suus (3e klas, Grotius college), Sara (2e klas Vrije School Parkstad) en Wout (groep 4). 
Joyce Troisfontaine-Lemmens (oudergeleding)
Hoi, mijn naam is Joyce Troisfontaine. Ik ben trotse mama van Nicay (2 HAVO Sintermeerten College) en van Yaela (groep 7: juf Judith, juf Lucy en juf Thea).

 

Ralph van Breda (oudergeleding)
Hoi, mijn naam is Ralph van Breda. Ik ben geboren en getogen in ons mooie dorp en heb dus alle groepen van onze school doorlopen. Ik ben een trotse bonus vader van Naomi (13 jaar); zij is na haar carrière op onze basisschool dit jaar gestart op het Emma College in Hoensbroek. Onze andere dochter Emma (6 jaar) zit in groep 2 bij Juf Kelly en Juf Daniëlle. In 2022 ben ik bovendien betrokken bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van INNOVO, waar onze basisschool bij is aangesloten en probeer op dit niveau ook mee te denken en te sturen in het belang van de leerkracht en de leerlingen

 

Thea Lemmens (leerkrachtgeleding)    
Ik ben juf Thea. Ik heb een functieswitch gemaakt en ben nu werkzaam als onderwijsondersteuner B in de groepen 6-7-8. In deze functie kan ik mijn collega's op allerlei gebieden ondersteunen en bijdragen aan het welbevinden en de resultaten van de leerlingen in deze groepen. Dit switch houdt ook in dat ik geen eindverantwoordelijkheid meer draag voor een vaste groep.

 

Anniek Wintgens (leerkrachtgeleding)
Ik ben juf Anniek en ben sinds 2018 werkzaam op BS Hulsberg.
Het eerste schooljaar werkte ik met veel plezier in groep 6, de jaren daarna in groep 4. Ook dit schooljaar ben ik weer fulltime leerkracht van groep 4.


 
Nicole Hertogen (leerkrachtgeleding)  
Hoi, ik ben juf Nicole en werkzaam bij de kleuters. Op woensdag-donderdag en vrijdag werk ik samen met juf Aniek Habets in groep 1/2 C.