Visie/missie

Kompas voor Anders Organiseren op BS Hulsberg
Streefbeelden met concreet waarneembaar gedrag/ succesindicatoren. Op leren gerichte innovatie.

Vanuit onze visie op leren:
In onze school zien we leerlingen die op basis van onderwijsbehoeften een ontwikkelingsgericht aanbod krijgen. Kennis en vaardigheden zijn hierbij belangrijk (product), de aandacht voor het proces is van wezenlijk belang en door middel van summatieve en formatieve evaluatie stellen we steeds het onderwijsproces af op de behoeften van de leerling.  Naast het verwerven van kennis en vaardigheden (kwalificatie) staat persoonsvorming centraal. Voor het leerstofaanbod zijn de leerlijnen leidend. Dat betekent dat wij de methode als middel gebruiken. Het expliciete directe instructie model staat hierbij centraal. Binnen de basisvakken hanteren wij convergente differentiatie. Pre-teaching, verlengde instructie, verdieping en verrijking zijn adaptief (in vier niveaus). Beslissingen over adaptieve leertrajecten nemen we altijd in overleg met vakspecialisten, ouders en samenwerkende partners. Bij het maken van  onderwijsinhoudelijke keuzes maken wij gebruik van onderzoeksgegevens en de expertise van vakspecialisten. We werken afwisselend in homogene en heterogene groepen. De kinderen zien,  afhankelijk van hun instructiebehoefte meerdere professionals. De leerkracht organiseert het leerproces en coacht de leerlingen op zelfsturing. Er is sprake van gedeeld eigenaarschap, de leerlingen zijn medeverantwoordelijk. De leerlingen die meer eigenaarschap aankunnen, krijgen de ruimte om dit te ontwikkelen. De leerlingen die meer sturing nodig hebben van de leerkracht krijgen deze ondersteuning, echter altijd gericht op doorontwikkeling op het proces van zelfsturend gedrag.  Onder eigenaarschap van de leerling verstaan wij dat de leerling ruimte krijgt om keuzes te maken in de taken, de doelen, de volgorde, het maatje en de instructie. Het gevolg daarvan is dat de leerling autonomer wordt en beter zicht krijgt op zijn manier van leren, zichzelf leert sturen en ervaart dat hij kan groeien in zijn ontwikkeling. In onze onderwijscontext hebben wij naast kwalificatie en persoonsvorming ook aandacht voor socialisatie. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan de maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.   

Vanuit onze visie op organiseren:
In onze school zien we leerlingen gedeeltes van de dag werken in grotere eenheden. Dat kan in  horizontale en verticale groepen. Zowel tijdens de instructie als tijdens de verwerking is er een afwisseling tussen heterogene en homogene groepen. De kinderen krijgen gelegenheid om op de daartoe bestemde
plekken te werken binnen de bouw. Leerkrachten delen de verantwoordelijkheid over de leerlingen binnen de vakgebieden waarbij anders georganiseerd wordt/groepsoverstijgend gewerkt wordt.