Verzuim en te laat komen
 
Wet- en regelgeving: Folder luxeverzuim en verlof

Te laat komen is storend voor de kinderen die wel op tijd komen én voor uw eigen kind. 
Het begin van de dag is een belangrijk moment. We willen dat moment graag samen starten.
Daarnaast is er ook een formele reden:
 
Verzuim en te laat op school komen
Scholen zijn verplicht leerlingen te melden bij de gemeente of het verzuimloket, indien een leerling 16 uur in een periode van 4 weken ongeoorloofd afwezig is. Dit geldt ook voor te laat op school verschijnen.
 
Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Ook geeft hij voorlichting aan jongeren, ouders, scholen en ketenpartners over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van het overtreden van de Leerplichtwet.
 
Verzuimt een kind 16 uur in een periode van 4 weken, komt het regelmatig te laat, of staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan hij een proces-verbaal opmaken of Veilig thuis inschakelen of een zorgmelding doen.